Vi ser fram emot att presentera gåvoutbudet för 2021 inom kort ...

På följande sidor kan du välja vilken gåva du vill ha.

Du har fram till det datum som anges på presentkortet på dig att välja din gåva.
Om du inte väljer något får du automatiskt en presentförpackning med choklad.

Använd koden på presentkortet för att logga in.
Om du har några frågor är du välkommen att skriva till oss på info@presentbolaget.se

Lycka till!

PresentBolaget AB försäljnings- och leveransvillkor

Uppdaterat 09/16/20

1. Tillämpning
1.1 Tillämpning. Allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla avtal om PresentBolagets (Org.nr. 559246-1593) försäljning och leverans av, produkter, gåvokortkoncept och tillhörande tjänster till affärskunder.

2. Grunden för avtalet
2.1 Grunden för avtalet. Villkoren utgör tillsammans med PresentBolagets offert och orderbekräftelse den samlade grunden för avtalet gällande PresentBolagets försäljning och leverans av produkter, gåvokortkoncept och tillhörande tjänster till köparen, nedan nämnd ”kunden”. Kundens inköpsvillkor, tryckta på ordern eller på annat sätt meddelade till PresentBolaget, utgör inte en del av grunden för avtalet.
2.2 Ändringar och tillägg. Ändringar av och tillägg till grund för avtalet gäller endast om parterna skriftligen har avtalat om dem.

3. Produkter och tjänster
3.1 Produkter. Produkterna som PresentBolaget säljer och levererar till kunden, är nya och i enlighet med svensk lagstiftning vid leveransen.
3.2 Tjänster. Tillhörande tjänster som PresentBolaget säljer och levererar till kunden är i enlighet med svensk lagstiftning vid leveransen.
3.3 Ansvarsbegränsning. Produkter och tillhörande tjänster är avsedda för användning i Sverige. Oavsett eventuella motstridiga villkor i grunden för avtalet är PresentBolaget inte under några omständigheter ansvarigt för förlust eller skada, som kan hänföras till användning i annat syfte eller användning utanför Sverige. Kunden ska hålla PresentBolaget skadeslöst i den utsträckning som PresentBolaget kan hållas ansvarigt för sådan förlust eller skada.
3.4 Användning och vidareförsäljning. Produkter och tillhörande tjänster som PresentBolaget säljer och levererar till kunden är avsedda som gåvor som kunden använder i sin verksamhet. Kunden har inte rätt att sälja produkterna vidare till tredje part.

4. Pris och betalning
4.1 Pris. Priset för produkter och tillhörande tjänster följer PresentBolagets gällande prislista vid den tidpunkt då PresentBolaget bekräftar kundens order, om inte parterna skriftligen har avtalat om annat. Alla priser är exklusive moms och frakt. På alla fakturor läggs en faktureringsavgift på SEK 48:- exklusive moms. Vid beställningar under 5 st. antal av en enkel produkt läggs en expeditionsavgift på SEK 250:- exklusive moms per produktgrupp till. Vid tilläggsbeställningar av gåvokoncept på mindre än 5 st. läggs en expeditionsavgift på SEK 120:- exklusive moms till.

4.2 Betalning. Betalningsvillkor för alla fakturor är 8 dagar netto, om inte parterna skriftligen har avtalat om annat. Fakturan sänds per post och betalning ska ske med OCR-nummer som anges på fakturan.

4.3 Gåvokortkoncept. PresentBolaget utställer och sänder faktura, när gåvokorten har skickats. Gåvorna friges inte för leverans innan gällande faktura är betald.

4.4 Frakt på gåvokortkoncept. Frakt för leverans av gåvokorten faktureras med en engångsavgift på SEK 150:- exklusive moms, samlad leverering till angiven företagsadress. Frakt vid hemleverans till privatadresser faktureras med SEK 79:- exklusive moms. Vid samleverans av gåvorna beräknas frakten utefter volym och vikt. Frakten för leverans av själva gåvorna faktureras efter leveransen av gåvorna. Priset för frakt beräknas utgående från de valda gåvornas volym.

4.5 A conto-fakturering. PresentBolaget förbehåller sig rätten att utställa en a conto-faktura på 30 % av den totala ordern vid köp av mer än SEK 25.000:- exklusive moms eller 100 % av den totala ordern i de fall där kunden inte kan kreditförsäkras.

5. Försenad betalning
5.1 Ränta. Om utsänd faktura inte betalas i tid av orsaker som PresentBolaget inte ansvarar för utgår ränta med 2 % per månad på det förfallna beloppet från förfallodatum tills betalning har erlagts.

5.2 Upphävande. Vid underlåtenhet av betalning av förfallen faktura för produkter och/eller tillhörande tjänster senast 8 dagar efter mottagande av skriftligt krav om betalning från PresentBolaget, har PresentBolaget utöver ränta enligt avsnitt 5.1 rätt att: (i) upphäva försäljningen av de produkter och/eller tillhörande tjänster som förseningen gäller, (ii) upphäva försäljningen av produkter och/eller tillhörande prestationer som ännu inte är levererade eller kräva förskottsbetalning för dessa och/eller (iii) vidta andra åtgärder på grund av avtalsbrott.

6. Offert, order och orderbekräftelser
6.1 Offert. PresentBolagets offert gäller i 14 dagar från det datum då offerten är daterad, om inte annat framgår i offerten. Godkännande av offerten som kommit PresentBolaget till handa efter att fristen för godkännande av offerten har löpt ut är inte bindande för PresentBolaget, om inte PresentBolaget meddelar kunden annat.

6.2 Orderbekräftelser. PresentBolaget strävar efter att bekräfta eller ge avslag på en order på produkter och/eller tillhörande tjänster till kunden senast 3 arbetsdagar efter det att ordern har mottagits. Bekräftelse och avslag av order ska ske skriftligen för att anses vara bindande för PresentBolaget.

6.3 Ändring av order. Kunden kan inte ändra en avgiven order på produkter och/eller tillhörande tjänster utan PresentBolagets skriftliga godkännande.

6.4 Avvikande villkor. Om PresentBolagets bekräftelse av en order på produkter och/eller tillhörande tjänster inte stämmer överens med kundens order eller grunden för avtalet och kunden inte önskar godta de avvikande villkoren, ska kunden skriftligen meddela detta till PresentBolaget senast tre arbetsdagar efter mottagandet av orderbekräftelsen. I motsatt fall är orderbekräftelsen bindande.

6.5 Kreditvärdering. PresentBolaget kreditvärderar alla kunder och förbehåller sig rätten att annullera en order utan varsel utan varsel om det framkommer det framkommer att solvensuppgifterna är ofördelaktiga eller uppfyllandet av villkor är bristfälligt.

6.6 Vid händelse av utsålda varor byts valet ut mot en motsvarande produkt så att mottagaren alltid kan välja mellan ett varierat urval av gåvor.

7. Leverans
7.1 Leveransvillkor. PresentBolaget levererar alla sålda produkter och tjänster fritt lager PresentBolaget, dock kan produkter i vissa fall levereras direkt från underleverantör.
7.2 Leveranstid. PresentBolaget levererar alla sålda produkter och tillhörande tjänster vid den tidpunkt som framgår av PresentBolagets orderbekräftelse. PresentBolaget har rätt att leverera före den avtalade leveranstidpunkten, om inte parterna har avtalat annat.
7.3 Inspektion. Kunden ska inspektera alla produkter och tillhörande tjänster vid leveransen. Om kunden upptäcker ett fel eller en defekt, som kunden önskar åberopa, ska det genast skriftligen meddelas till PresentBolaget. Om ett fel eller en defekt, som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt, inte genast meddelas till PresentBolaget, kan det inte senare åberopas. Vid felaktigt mottagen vara kan PresentBolaget endast byta ut och mottag varan i retur i originalförpackning och- tillstånd.

8. Försenad leverans
8.1 Meddelande. Om PresentBolaget förväntar en försening av leveransen av produkter och/eller tillhörande tjänster informerar PresentBolaget kunden om detta och upplyser denne samtidigt om orsaken till förseningen och ny förväntad leveranstid.

9. Garanti
9.1 Garanti. PresentBolaget garanterar att produkter och/eller tillhörande tjänster är fria från fel och defekter i design, material och utförande under en period på 12 månader efter leveransen.
9.2 Undantag. PresentBolagets garanti omfattar inte slitagedelar och fel eller defekter som beror på: (i) allmänt slitage, (ii) förvaring, installation, bruk eller underhåll i strid med PresentBolagets instruktioner eller allmän praxis, (iii) reparation eller ändring som utförts av andra än PresentBolaget, och (iv) andra förhållanden, som PresentBolaget inte är ansvarigt för.
9.3 Meddelande. Om kunden upptäcker ett fel eller en defekt under garantiperioden, som denne önskar åberopa, ska detta genast meddelas skriftligen till PresentBolaget. Om ett fel eller en defekt, som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt, inte genast meddelas skriftligen till PresentBolaget, kan det inte senare göras gällande. Det åligger kunden att ge PresentBolaget de upplysningar om ett meddelat fel eller defekt, som PresentBolaget ber om.
9.4 Undersökning. Inom rimlig tid efter att PresentBolaget har mottagit meddelande från kunden om ett fel eller defekt och undersökt kravet meddelar PresentBolaget kunden om felet eller defekten omfattas av garantin. Kunden ska efter anmodan skicka den defekta delen till PresentBolaget. Kunden står för kostnaderna och risken för delen under transporten till PresentBolaget. PresentBolaget står för kostnaderna och risken för delen under transporten till kunden, om felet eller defekten omfattas av garantin.
9.5 Lösning. Inom rimlig tid efter att PresentBolaget har gett meddelandet till kunden jfr avsnitt 9.4 om att ett fel eller defekt omfattas av garantin, rättar PresentBolaget till felet eller defekten genom att: (i) byta ut produkten, eller (ii) byta ut eller reparera defekt del, eller (iii) sända delen till kunden för att denne själv ska byta ut eller reparera den.

10. Ansvar
10.1 Ansvar. Varje part är ansvarig för egna handlingar och underlåtelser enligt gällande lag med de begränsningar som följer av grunden för avtalet.
10.2 Produktansvar. PresentBolaget är ansvarigt för produktansvar med hänsyn till levererade produkter, i den omfattning ett sådant ansvar är i enlighet med tvingande lagstiftning. Kunden ska hålla PresentBolaget bolaget skadeslöst i den utsträckning som PresentBolaget kan ådra sig vidare produktansvar.
10.3 Indirekt förlust. Oavsett eventuella motstridiga villkor i grunden för avtalet är PresentBolaget inte ansvarig gentemot kunden för indirekt förlust, däribland förlust av produktion, försäljning, förtjänst, tid eller goodwill, om inte detta är förorsakat avsiktligt eller av grov oaktsamhet.
10.4 Force majeure. Oavsett eventuella motstridiga villkor i grunden för avtalet är PresentBolaget inte ansvarig gentemot kunden för bristande uppfyllande av skyldigheter, som kan hänföras till force majeure. Ansvarsfriheten består, så länge force majeure består. Som force majeure anses förhållande som ligger utanför PresentBolagets kontroll, och som PresentBolaget inte borde ha förutsett vid ingåendet av avtalet. Exempel på force majeure är ovanliga naturförhållanden, krig, terror, brand, översvämning, pandemi, uppsåtlig skadegörelse och arbetskonflikter.
10.5 Äganderättsförbehåll. All försäljning sker med förbehåll för äganderätten tills hela köpesumman för varorna är betald.

11. Immateriella rättigheter
11.1 Äganderätt. Den fulla äganderätten till alla immateriella rättigheter gällande produkter och tillhörande tjänster, däribland patent, design, varumärken och upphovsrätter, tillhör PresentBolaget.

12. Konfidentialitet
12.1 Utlämnande av uppgifter och användning. Kunden får inte förmedla eller använda eller låta andra använda PresentBolagets affärshemligheter eller andra uppgifter, oavsett art, som inte är offentligt tillgängliga.
12.2 Skydd. Kunden får inte på otillbörligt sätt skaffa sig eller försöka skaffa sig kännedom om eller tillgång till PresentBolagets konfidentiella uppgifter som beskrivs i avsnitt 12.1. Kunden ska hantera och förvara uppgifterna säkert för att förhindra att de oavsiktligt kommer till andras kännedom.
12.3 Löptid. Förpliktelserna enligt avsnitt 12.1-12.2 gäller under parternas affärsrelation och utan tidsbegränsning efter affärsrelationens upphörande, oavsett orsaken till upphörandet.

13. Gällande lag och behörighet
13.1 Gällande lag. Parternas affärsrelation är i alla avseenden underställd svensk lag.
13.2 Behörighet. Varje tvist som kan uppstå i samband med parternas affärsrelation ska avgöras av en svensk domstol.